De praktijk | Coronavirus




Start vaccinatieronde door GGD najaar 2023 update 24-9

Vanaf 2 oktober start de najaarsronde coronavaccinatie. De coronaprik is geadviseerd voor de volgende doelgroepen:

 • Mensen van 60 jaar en ouder;
 • Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging krijgen voor de griepprik;
 • Volwassenen en kinderen uit medisch hoogrisicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis);
 • Zwangeren;
 • Zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact.

Het RIVM nodigt mensen van 60 jaar en ouder uit. Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers en zwangeren krijgen geen uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie. Zij kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD. Onder de 18 jaar is vaccinatie veelal niet nodig, maar wel geïndiceerd in geval van een medisch hoog risico. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts toch gevaccineerd willen worden, kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD.

Bewoners van zorginstellingen krijgen de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, maar kunnen zich desgewenst ook laten prikken op een GGD-priklocatie.

Thuiswonende mensen die niet in staat zijn om zelf of met hulp naar een GGD-priklocatie te gaan, maar wel een verhoogd risico hebben op ernstig ziek worden door corona, kunnen contact opnemen met de GGD. Zij zullen thuis door een mobiel team van de GGD worden gevaccineerd.

Het is tot eind december 2023 mogelijk om de coronaprik te halen. Voor zwangeren en mensen met een hoog medisch risico die door een arts worden doorverwezen, blijft de coronaprik beschikbaar na 2023.




NHG Afschalen maatregelen: endemische fase COVID Update 10-03 '23

Door vaccinatie en doorgemaakte infectie blijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door de omikronvariant onder de Nederlandse populatie hoog. Bij een meerderheid van de mensen veroorzaakt een (nieuwe) infectie met SARS-CoV-2 een mild ziektebeeld. Daarmee lijkt Nederland in de endemische fase van de coronauitbraak terechtgekomen. De nog geldende maatregelen voor het algemene publiek èn voor zorgmedewerkers worden daarom afgeschaald.

Generieke maatregelen  

De maatregelen betreffende COVID-19 worden zo veel mogelijk generiek gemaakt en gelijk getrokken met infectiepreventieve maatregelen zoals die ook geadviseerd worden bij andere luchtweginfecties.  

Het grootschalig testen op SARS-CoV-2 wordt niet langer geadviseerd en GGD teststraten zullen worden afgeschaald. In specifieke situaties zullen mensen met luchtwegklachten op indicatie getest worden conform de daarvoor geldende richtlijnen. 

Test- en isolatieadvies algemene populatie 

Test- en isolatieadviezen voor het algemene publiek komen hiermee te vervallen. De coronaspecifieke adviezen ‘Blijf thuis bij klachten, doe een zelftest en ga in isolatie bij een positieve test’ worden vervangen door een aantal aanvullende generieke adviezen voor personen met een luchtweginfectie, te weten: 

-  Blijf, indien mogelijk, thuis als je je ziek voelt. 

-  Vermijd contact met personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van een luchtweginfectie of draag een mondneusmasker indien dit niet mogelijk is. 

De geldende generieke infectiepreventieve adviezen (handhygiëne, hoest/snuit/nieshygiëne en goede ventilatie) blijven belangrijk.  


Diagnostiek bij risicogroepen 

Met het vervallen van het test- en isolatie advies voor het algemene publiek zullen mensen met een verhoogde kans op een ernstig beloop van COVID-19 ook niet meer door de GGD getest worden. Zij kunnen, indien gewenst, een zelftest uitvoeren.  

Daarnaast zal een behandelaar een patiënt uit een risicogroep testen als dit meerwaarde heeft voor het behandelbeleid.


Testadvies zorgmedewerkers 

Voor zorgmedewerkers geldt geen testadvies op COVID-19 meer, tenzij hiervoor een specifieke aanleiding is, zoals een uitbraak in een instelling. Zorgmedewerkers worden geadviseerd om bij luchtwegklachten te werken met mondneusmasker (indien zij fit genoeg zijn om naar het werk te komen). 


Persoonlijke beschermingsmiddelen, 1,5m & scheiden patiëntenstromen in de huisartsenpraktijk 

De overgang van ziektespecifieke COVID-maatregelen naar generieke maatregelen bij luchtweginfecties betekent voor de huisartsenpraktijk kort samengevat het volgende:  

Preventief PBM voor zorgverlener: 

-  Het advies voor zorgverleners om preventief PBM te gebruiken bij patiënten zonder luchtwegklachten binnen de 1,5m komt te vervallen.  

-  Het gebruik van PBM wordt nog wel geadviseerd bij risicovolle handelingen met risico op spatten of <30cm van het gelaat.  

Zorgverlener met klachten:  

-  Een zorgverlener met milde klachten mag werken, maar dan met continu gebruik van een mondneusmasker.  

Patiënten met luchtwegklachten: 

-  Vraag een hoestende patiënt, bij vermoeden van een luchtweginfectie, een mondneusmasker te dragen. 

-  Laat een hoestende patiënt 1,5m afstand houden in een wachtruimte of plaats in een aparte ruimte.  

-  Maak bij patiënten met andere luchtwegklachten een afweging welke maatregelen nodig zijn. 




Maatregelen Coronapreventie in de praktijk update 16-10-2022
In openbare ruimtes wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Dit is niet verplicht maar wel ons advies in de wachtkamer. In de spreekkamers en behandelkamer is dit alleen nodig indien we niet op afstand kunnen blijven. Onze medewerkers zullen bij lichamelijk onderzoek of behandelingen een mondkapje dragen. 

In geval van verkoudheidsklachten en/of koorts vragen wij iedereen om vooraf thuis een zelftest te doen voordat u naar de praktijk komt. Fijn als u dit doorgeeft aan de assistente. De basis hygiëneregels blijven uiteraard bestaan, dus graag voor en na uw bezoek handen uw wassen of desinfecteren en hoest of nies in uw elleboog.


Coronacijfers stijgen door; extra risico voor kwetsbare groepen update 11-10-2022 
Afgelopen week nam het aantal besmettingen met het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)- CoV (coronavirus)-2 verder toe. Het aantal meldingen vanuit verpleeghuizen neemt sterk toe. Ook het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen is toegenomen. Op de IC (intensive care)’s is het nog steeds relatief rustig. 

De ziekenhuisbezetting is nu vergelijkbaar met het aantal mensen dat tijdens de piek van de zomergolf van dit jaar in het ziekenhuis lag. Ook het aantal meldingen van besmette bewoners van verpleeghuizen ligt op bijna hetzelfde niveau als tijdens de piek van de zomergolf 

Adviezen kwetsbare groepen 
In een open samenleving zonder ingrijpende coronamaatregelen kan het coronavirus zich gemakkelijker verspreiden. Sommige mensen hebben meer kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus en daardoor in het ziekenhuis opgenomen te worden. Zij zijn extra kwetsbaar. 

Het grootste risico lopen mensen van 70 jaar en ouder. Maar ook mensen met onderliggende aandoeningen hebben meer kans om ernstig ziek te worden. Voor deze mensen is het belangrijkste advies om de herhaalprik te halen om zich te beschermen. Ook geeft het RIVM nog andere adviezen om kwetsbare mensen te beschermen. 

 • Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest.  
 • Ga in isolatie als je test positief is. 
 • Laat je vaccineren als je daarvoor een oproep krijgt.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Houd je verder aan de hygiëneadviezen: Was regelmatig de handen. Hoest en nies in de elleboog. En zorg voor goede ventilatie. 

Door je te laten vaccineren, bescherm je jezelf tegen ernstige ziekte én je verkleint de kans dat je anderen besmet. Zo kun je helpen om kwetsbare mensen in je omgeving te beschermen.


Herhaalprikronde met vernieuwd vaccin vanaf 19 september van start update 19-9-2022

Iedereen van 12 jaar en ouder kan dit najaar een herhaalprik tegen corona halen. Mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact zijn als eerste aan de beurt. Zij krijgen vanaf 13 september 2022 een uitnodiging en kunnen vanaf 19 september 2022 op afspraak terecht bij de GGD. Hierna kan iedereen vanaf 12 jaar die dat wil uit voorzorg een herhaalprik krijgen. Dit kan helpen om een opleving van het coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het aanvullende advies van het OMT-Vaccinaties (OMT-V). Op basis van dit advies wordt geprikt met vernieuwde vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze beschermen tegen meer varianten van het coronavirus.

Na vaccinatie met de vernieuwde vaccins worden er antistoffen aangemaakt die bescherming bieden tegen meer varianten van het coronavirus, zoals de omikronvariant. Eerdere vaccins waren alleen gericht op de originele Wuhan-variant die nu niet meer dominant is. De vernieuwde mRNA-vaccins zijn voor alle doelgroepen vanaf 12 jaar geregistreerd als herhaalprik en positief beoordeeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De herhaalprik kan vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting gegeven worden aan mensen die tenminste de basisvaccinatie hebben afgerond.

Bescherming op peil houden

De herhaalprik tegen corona is nodig om ernstige ziekte, ziekenhuisopname en sterfte door het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen en de bescherming tegen het virus op peil te houden. De herhaalprik zorgt ervoor dat mensen minder ziek worden als gevolg van het coronavirus. Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie en kunnen ze het virus minder makkelijk overdragen op anderen. Vaccinatie helpt zo om de zorg en de samenleving voor iedereen open te houden.     

Tijdslijn

Vanaf 13 september ontvangen mensen vanaf 60 jaar een uitnodiging van het RIVM. Mensen van 12 tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik krijgen vanaf begin oktober een uitnodiging voor de herhaalprik via hun huisarts. Zorgmedewerkers met patiënten-en/of cliëntencontact worden gelijktijdig uitgenodigd door hun werkgever. Hierna kan iedereen die dat wil van 12 jaar en ouder op afspraak een herhaalprik halen bij de GGD. De eerste prikken worden vanaf 19 september 2022 bij de GGD gezet.  



Geen neusmondmasker meer nodig tijdens uw bezoek aan de huisartsenpraktijk en ziekenhuis update 11-4-22

Zowel in de omringende ziekenhuizen als in de huisartsenpraktijken in Son en Breugel hoeft vanaf 11-4 geen neusmondmasker meer te worden gedragen. Als de zorgverlener binnen de 1,5 meter komt voor bijv. een onderzoek zal deze wel een neusmondmasker dragen. Mensen met Covid gerelateerde klachten zullen met beschermende maatregelen op het einde van het spreekuur worden gezien. Bij twijfel verzoeken wij u om een zelftest af te nemen voor uw bezoek aan de praktijk.  


Gezondheidsraad adviseert voor bepaalde mensen 2e boostervaccinatie update 23-02-22

De Gezondheidsraad heeft in een advies aangegeven dat zij een tweede boostervaccinatie voor alle volwassenen niet nodig acht. De Gezondheidsraad adviseert om de meest kwetsbare volwassenen wel een tweede boostervaccinatie aan te bieden.

Het gaat om:
 • * mensen van 70 jaar en ouder;
 • * bewoners van verpleeghuizen;
 • * volwassenen met syndroom van Down;
 • * volwassenen met een ernstige immuunstoornis.
Rol voor huisartsen?
Het RIVM is al in overleg gegaan met GGD, instellingen en huisartsen (NHG en LHV) over de uitvoering van een herhaalprik. Het aannemelijk is dat huisartsen weer gevraagd zullen worden een rol te spelen, bijvoorbeeld in de selectie van patiënten en/of de vaccinatie van niet-mobiele patiënten. Dit zal sowieso op vrijwillige basis zijn. De uitvoering van de vaccinaties ligt primair bij de GGD’en, waar u als huisarts kunt en wilt helpen met vaccinaties aan huis kan dat behulpzaam zijn. We verwachten dat de minister van VWS nog deze week het besluit neemt of hij dit advies overneemt of dat hij daarvan afwijkt. Dan weten we ook wat er precies van welke uitvoerders wordt gevraagd.



LHV en NHG adviseren: gebruik mondneusmaskers in huisartsenpraktijken update 17-02-22

Tijdens de persconferentie van minister Kuipers afgelopen dinsdagavond zijn versoepelingen aangekondigd. Veel maatregelen gaan aanstaande vrijdag al in. Tegelijkertijd hebben we nog steeds te maken met hoge besmettingscijfers en zien we ook hoge uitvalcijfers door ziekte en quarantaine in de huisartsenzorg. Het is een flinke kluif voor veel praktijken om de roosters rond te krijgen en de zorg zo goed mogelijk te kunnen blijven bieden. Lees er meer over in dit bericht.

Vanwege het belang om de zorg overeind te houden en om kwetsbare mensen te beschermen, adviseren we om binnen de huisartsenpraktijken preventief mondneusmaskers te blijven dragen, zowel door de zorgverleners als patiënten. Zorgaanbieders mogen eigen beleid voor hun praktijkruimtes hanteren en zijn dus niet gebonden aan de versoepelingen van de overheid ten aanzien van publieke binnenruimtes.

Daarnaast blijven in de huisartsenpraktijken de andere basismaatregelen van belang, zoals goede triage, zoveel mogelijk anderhalve meter afstand houd, testen bij klachten, hygiëne en goede ventilatie.



Belangrijke informatie over de BOOSTPRIK COVID-19 update 21-12-21

De huisartsenpraktijken, GGD, GHOR en de Veiligheidsregio van Brabant-Zuidoost bundelen hun krachten om alle 60-plussers en kwetsbaren in de regio zo snel mogelijk te boosteren.

Wij ondersteunen de GGD door extra mankracht in te zetten voor het vaccineren op de GGD-locatie in het Beursgebouw in Eindhoven. Door deze samenwerking komt iedereen sneller aan de beurt om een boosterprik te halen. Alle inwoners van 18 jaar en ouder in de regio krijgen sowieso uiterlijk in januari 2022 de gelegenheid om zich te laten vaccineren bij de GGD.

Onze niet mobiele thuiswonende kwetsbare ouderen zijn thuis door ons gevaccineerd op dinsdag 28 december. 

Alle overige Corona vaccinaties zullen op de GGD plaatsvinden. De afspraak voor de boosterprik kan online bij de GGD worden ingepland via www.planjeprik.nl.


Patiënten met indicatie griepprik krijgen sms over booster Update 24-12-21

Vandaag ontvangen mensen uit de zogeheten griepvaccinatiegroep die hun COVID-vaccinatie eerder bij de GGD hebben gekregen, een sms-bericht van de GGD om een afspraak voor een boostervaccinatie te maken.
Afhankelijk van de leeftijd is dit tot 2 weken eerder dan hun leeftijdsgenoten. Vanwege hun eerdere vaccinatie bij de GGD zijn ze daar bekend en is het mogelijk hen zonder veel aanpassingen op deze wijze uit te nodigen voor de boostervaccinatie.

Voor overige groepen, waaronder de mensen die in het ziekenhuis zijn gevaccineerd, is deze snelle sms-uitnodiging niet mogelijk. Zij krijgen een uitnodiging op basis van leeftijd. Omdat de snelheid van vaccineren hoog ligt verwacht de GGD dat medio januari iedereen een boostervaccinatie heeft gekregen.




Kijk voor meer informatie ook op www.coronavaccinatie.nl of bel naar het speciale informatienummer van de rijksoverheid: 0800-1351.
Maak altijd een afspraak voor een PCR test bij klachten en volg de algemene Coronaregels. Zie ook deze folder en deze video. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie.

Als u twijfels heeft over de vaccinatie kunt u bellen met de Twijfeltelefoon 088-7555777 Deze telefoonlijn wordt bemenst door medische professionals (waaronder huisartsen) en medisch studenten die volledig op de hoogte zijn van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en is vooral bedoeld voor medisch-inhoudelijke vragen.

Heeft u vragen over het Digitaal Corona Certificaat (DCC)? Klik dan hier. De meest gestelde vragen over de CoronaCheckapp vind u hier. Met andere vragen over de CoronaCheckapp kunt u terecht bij 0800-1421 (gratis) of helpdesk@coronacheck.nl.



Vaccinatie voor jonge kinderen medisch risico– uitnodiging via kinderarts Update 13-12-2021
De vaccinatie voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar met onderliggende aandoeningen start naar verwachting vanaf 20 december bij de GGD op uitnodiging van de kinderarts. Het gaat om kinderen met o.a. ernstige astma, chronische longaandoeningen of aangeboren hartafwijkingen, en hiermee volgt het kabinet het advies van de Gezondheidsraad.


Boostervaccinatie niet mobiele thuiswonende ouderen Update 13-12-2021
Wij hebben inmiddels onze niet mobiele thuiswonende ouderen aangemeld bij de GGD zodat zij thuis gevaccineerd kunnen worden. Zij ontvangen binnen enkele weken bericht van de GGD en zullen dan in januari 2022 door de GGD thuis gevaccineerd worden. Helaas hebben wij geen invloed op de mate van snelheid van de thuisvaccinatie. De huisartsenpraktijk zal zelf geen vaccinaties meer toedienen.

Mochten deze mensen alsnog in de gelegenheid zijn om zelf naar de GGD (Beursgebouw Eindhoven) te gaan heeft dat uiteraard de voorkeur, zij kunnen dan namelijk veel eerder de boostervaccinatie ontvangen.


NHG komt met advies zelftesten bij klachten n.a.v. gewijzigd beleid
 Update 3-12-2021
Per 3 december is het landelijk beleid rondom zelftesten voor COVID-19 aangepast door het RIVM. Het NHG geeft concreet advies voor zelftesten voor de huisartsenpraktijk en huisartsenpost in Zelftest bij klachten”. Onder andere:

 • Het risico op transmissie van COVID-19 binnen de huisartsenpraktijk door een persoon met milde klachten in combinatie met een negatieve zelftest bij het begin van de klachten (dag 1) lijkt klein. Zeker indien deze zelftest in dezelfde klachtenperiode (dag 2) nog een keer is herhaald en wederom negatief is.
 • Daar waar een fout-negatieve uitslag grote gevolgen kan hebben (bij ernstig zieke personen en kwetsbaren) wordt geadviseerd om zo accuraat mogelijke testen te gebruiken.

Voor een aantal patiëntencategorieën wordt het gebruik van zelftesten voor het diagnosticeren van COVID-19 dan ook afgeraden. Het gaat dan om het stellen van een diagnose bij ernstig zieke personen of kwetsbare personen (thuis of in een zorginstelling). 


Voortgang vaccinatiecampagne COVID-19 Booster datum update 16-11-2021
Vanaf 17 november zullen de eerste uitnodigingsbrieven worden verstuurd door het RIVM. Er wordt gestart met mobiele 80-plussers, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in de zorg met patiëntcontact. Daarna volgen mensen tussen de 60 en 80 jaar, waarbij de oudsten van die groep als eersten een uitnodiging krijgen.


Boostervaccinatie voor ouderen en zorgpersoneel
datum update 8-11-2021
Minister De Jonge van VWS heeft vanavond aangekondigd dat er in december wordt gestart met een boostercovidvaccinatie voor mensen van 60 jaar en ouder. De uitvoering daarvan ligt in handen van de GGD. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor zorgpersoneel, waaronder uit de huisartsenzorg, om een booster van hun vaccinatie te krijgen. Ook komen bewoners van zorginstellingen van boven de 18 jaar hiervoor in aanmerking.

De boostervaccinatie van 60-plussers en van mensen in zorginstellingen komt er op aanraden van de Gezondheidsraad. De vaccinatie van ouderen wordt gedaan door de GGD, huisartsen hebben geen rol in de uitvoering daarvan.

De Gezondheidsraad geeft in het advies ook aan dat er uit maatschappelijk oogpunt andere redenen kunnen bestaan om een boostervaccin aan te bieden aan bepaalde groepen, zoals zorgmedewerkers, maar dat dit buiten de scope van haar advies valt. Vanwege de grote druk die er nu op de zorg ligt en de relatief hoge personeelsuitval, heeft de minister besloten dat ook zorgpersoneel een boostervaccinatie kan krijgen, in het belang van de continuïteit van de zorg.



Griepprik voor zwangere vrouwen beschermd zuigelingen datum update 20-09-2021
Pasgeborenen kunnen door vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap beschermd worden tegen ernstige complicaties bij griep. De Gezondheidsraad adviseert daarom om zwangere vrouwen voortaan de jaarlijkse griepprik aan te bieden. Bijkomend voordeel is dat zwangere vrouwen zelf ook baat hebben bij griepvaccinatie. Naast zwangere vrouwen adviseert de raad om nog enkele doelgroepen toe te voegen aan het Nationaal Programma Grieppreventie.


Derde prik voor patiënten met een afweerstoornis datum update 15-09-2021
Een deel van de patiënten met een ernstige afweerstoornis kan met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat uitsluitend om patiënten die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Deze patiënten worden vanaf oktober door de specialist uitgenodigd voor vaccinatie bij de GGD. 

Als een patiënt alleen bij de huisarts onder behandeling is en niet bij een specialist, dan komt deze niet in aanmerking. Ook een laag aantal antistoffen na titerbepaling is geen indicatie voor een derde vaccinatie.

Veel mensen met een afweerstoornis zijn voldoende beschermd met twee COVID-19-vaccinaties. Binnen enkele groepen patiënten met een ernstige afweerstoornis zijn er mensen die na twee vaccinaties niet goed beschermd zijn tegen corona. Een aantal van deze patiënten kan met een derde vaccinatie een betere bescherming bereiken.

Voor de groep met ernstige immuunstoornissen blijven de basismaatregelen (afstand, hygiëne en vaccinatie van de kring) van belang.

Specifieke groep

Het gaat om een specifieke groep van naar schatting 200.000 tot 400.000 patiënten, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor één van deze aandoeningen of medicijnen/behandelingen:

* Na orgaantransplantatie
* Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)
* Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR-T cel therapie*
* Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)
* Alle patiënten met een solide tumor die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen
* Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva
* Alle dialyse patiënten
* Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt
* Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva
   - B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
   - Sterk lymfopenie-inducerende medicatie: Fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), Cyclofosfamide
   - Mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva


De meeste mensen met een afweerstoornis hebben na twee COVID-19-vaccinaties een goede bescherming opgebouwd. Zij hebben daarom geen derde vaccinatie nodig en ontvangen geen uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Verschil derde vaccinatie en booster

De derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat een aantal mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na twee vaccinaties een betere bescherming krijgen (opbouwen). Deze derde vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit een of twee vaccinaties bestaat.

Een booster is een extra prikkel voor het afweersysteem en is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties initieel wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming is afgenomen (na verloop van tijd). De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat er nu geen reden is om een boostervaccinatie in te gaan zetten. Boostervaccinatie is effectief om bescherming en titers te verhogen, maar op dit moment nog NIET noodzakelijk.


CoronaCheck app.  datum update 14-06-2021
Per 1 juli kan de CoronaCheckapp. van de Rijksoverheid worden gebruikt om een bewijs van volledige vaccinatie te krijgen. Dit geldt ook voor de patiënten die door de huisarts zijn gevaccineerd, als zij in het register van het RIVM staan. Voor patiënten die daar niet in staan, is er een uitzonderingsroute uitgewerkt. 
Iedereen die gevaccineerd is – of dat nu via de huisarts, GGD, ziekenhuis of elders is gegaan – kan via de CoronaCheck-app en -website een digitaal vaccinatiebewijs krijgen en dat tonen als ze bijvoorbeeld naar het buitenland willen reizen. Voorwaarde is dat zij volledig gevaccineerd zijn en dat hun vaccinatie geregistreerd staat in het CIMS-register. Ook is het mogelijk om met de door VWS ontwikkelde website papieren vaccinatiebewijzen te genereren.De Rijksoverheid start een uitgebreide campagne om mensen over de CoronaCheck te informeren en mensen te begeleiden in het gebruik ervan. 
Verklaringen voor doorgemaakte Covid niet via de huisarts datum update 9-6-2021
Omdat een bewijs van doorgemaakte covid straks één van de manieren wordt om te kunnen reizen naar andere landen, kloppen nu al geregeld burgers aan bij de GGD en de huisarts om zo’n bewijs of een verklaring van doorgemaakte covid te krijgen. Dat soort verklaringen worden niet door de huisarts afgegeven. De overheid heeft gesteld dat het bewijs van een positieve testuitslag (en dus van doorgemaakte covid) uit het systeem van de GGD moet komen. Daarin staan alle positieve testen verzameld, omdat het verplicht is positieve coronatestuitslagen te melden bij de GGD, ook als de test door een andere testuitvoerder is uitgevoerd. De GGD heeft een totaaloverzicht van de positieve testuitslagen van al hun patiënten.


Geen tweede prik na doorgemaakte covid datum update 9-6-2021
Ook wie langer dan een half jaar geleden bewezen corona heeft gehad, heeft vanaf nu maar één vaccinatie nodig om voldoende beschermd te zijn tegen corona. Dat stelt het ministerie van VWS(externe link). Uitzonderingen op dit advies zijn mensen van 80 jaar en ouder en sommige mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. In eerste instantie werd daarbij een termijn van 6 maanden voor het ontvangen van de vaccinatie aangehouden. Deze termijn is los gelaten. 

Termijn tussen vaccinaties met AstraZeneca moet tussen de 10 en 14 weken liggen datum update 22-05-2021

Volgens de media heeft de gezondheidsraad aangegeven dat de vaccinatie met AstraZeneca ook al na vier weken zou kunnen plaatsvinden. Het RIVM adviseert tussen de 6-14 weken. Wij houden onze data aan zoals boven aangegeven vanwege onderstaande redenen. Het is dus in principe NIET mogelijk om eerder gevaccineerd te worden. Mocht u zwaarwegende redenen hebben om uw 2de vaccinatie eerder te moeten ontvangen kunt u contact zoeken met de assistente. 

1. Wij krijgen onze vaccins niet eerder geleverd, waardoor sneller vaccineren ook niet mogelijk is.
2. Bij een termijn van 12 weken is er een hoge beschermingsgraad van rond de 85%.

Als mensen na de eerste vaccinatie Corona hebben doorgemaakt is het advies om ook de tweede vaccinatie te laten nemen. Enkel als mensen voor de eerste vaccinatie Corona hebben gehad hoeven ze maar een keer te worden gevaccineerd. 



Patiënten van 18 tot en met 59 jaar met medische indicatie worden door GGD gevaccineerd datum update 25-4-2021
Onze beroepsvereniging LHV heeft afspraken gemaakt met het ministerie van VWS en GGDGHOR Nederland over de komende Covid-vaccinatie van de “griepprikpopulatie”. Het betreft de patiënten van 18 tot en met 59 jaar met een medische indicatie zoals oa. Astma, COPD, Diabetes en/of hart en vaatziekten. Zij zijn met elkaar tot de conclusie gekomen dat deze groep het snelste gevaccineerd kan worden door de GGD’en met een mRNA-vaccin. De huisartsen zullen wel zelf de gestarte groepen met AstraZeneca-vaccinaties afronden. Omdat wij als huisartsen als enige beschikken over de informatie welke mensen dit betreft, wordt ons gevraagd deze mensen binnenkort te selecteren. Als u hiervoor in aanmerking komt ontvangt u medio mei een persoonlijke uitnodiging per brief.  


Levering Jansen vaccin tijdelijk uitgesteld + vertraging door stop AstraZenica datum update 13-4-2021
Vandaag maakte de fabrikant bekend dat de levering van het Janssen-vaccin in Europa tijdelijk wordt uitgesteld, nadat er zich in de VS een aantal gevallen van een zeldzame trombosesoort hebben voorgedaan. Ondertussen speelt ook nog het probleem met het AstraZeneca-vaccin. Het besluit om dat vaccin alleen nog te gebruiken voor mensen boven de 60 heeft gevolgen voor andere groepen die aanvankelijk ook met dat middel zouden worden ingeënt. Het gaat dan om een groep van ongeveer 1 miljoen mensen onder 60 met een medisch risico, die ook elk jaar opgeroepen worden voor een griepprik. Het gaat langer duren voordat zij allemaal hun eerste prik hebben, bleek op de briefing. Het is wel de bedoeling dat er begin mei begonnen wordt met het vaccineren van deze groep, maar het zal drie weken langer duren voordat iedereen de eerste prik heeft gehad. Welk vaccin ze krijgen moet nog nader bepaald worden. Volgens Van Delden is wel zo dat deze mensen hun tweede prik sneller krijgen, die prikronde moet vijf weken eerder afgerond zijn. Dat betekent dat ze eerder volledige bescherming hebben, zei Van Delden.

Alleen mensen van 60 jaar en ouder mogen AstraZenica vaccin ontvangen datum update 3-4 '21

Het ministerie van VWS heeft vrijdagmiddag besloten dat de inzet van het AstraZeneca-vaccin tijdelijk wordt beperkt. Voorlopig mogen alleen mensen van 60 jaar en ouder (geboren in 1960 of daarvoor) het vaccin ontvangen. Aanleiding hiervoor zijn nieuwe meldingen van mensen met ernstige klachten na vaccinatie.

De belangrijkste reden dat het AstraZenica-vaccin voor zestigplussers gebruikt kan worden, is volgens de Gezondheidsraad dat er nauwelijks meldingen zijn over ernstige trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes bij zestigplussers. Als ook voor mensen tussen 60 en 69 jaar de kans dat ze aan deze bijwerking overlijden 0,25 op 100.000 is, dan was in februari en maart de kans om aan COVID-19 te overlijden zo'n 35 keer groter. Bij mensen tussen de 70 en 79 was dat risico toen zelfs 144 keer zo groot.

https://www.thuisarts.nl/nieuws/prikken-van-astrazeneca-alleen-voor-mensen-van-60-jaar-en-ouder

https://www.rivm.nl/nieuws/op-korte-termijn-ander-vaccin-beschikbaar-voor-60-minners-in-plaats-van-astrazeneca


1 prik na recent doorgemaakte COVID-19 datum update 1-4 '21

Mensen die minder dan 6 maanden geleden een bewezen COVID-19 doormaakten, hoeven geen 2e vaccinatie te krijgen. De Gezondheidsraad had daarover eerder al geadviseerd en het RIVM neemt dit nu over.

Leeftijdscategorie hoog-risicogroepen voor huisarts-vaccinatie iets verruimd

Minister De Jonge heeft 25 maart aangekondigd dat het AstraZeneca-vaccin ook mag worden ingezet voor mensen tussen 65 en 75 jaar die in een medisch hoog-risicogroep vallen. Dit betreft voor de huisarts mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas (BMI hoger dan 35).


AstraZenica is toch veilig  Datum update 24-03 '21
Nederland gaat weer prikken met het AstraZeneca-vaccin, nadat we uit voorzorg zijn gepauzeerd. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) deed intensief onderzoek en concludeerde dat de risico’s heel erg klein zijn. Toch is het begrijpelijk als je je nu afvraagt of vaccineren met AstraZeneca veilig is. Klik hier voor meer informatie.

Inmiddels hebben de eerste mensen uit de medische hoog risicogroepen (Groep 1 t/m 4 zie verder in onderstaande tekst) vanuit de specialisten van onze regionale ziekenhuizen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.


Onderzoek naar AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft bevestigd dat het AstraZeneca-vaccin veilig en effectief is. De bekende gevallen zijn beoordeeld en het EMA geeft aan dat het een zeer klein risico betreft om klachten te ontwikkelen.

Europees onderzoek
Er is met alle kennis in Europa heel hard gewerkt om in korte tijd met een antwoord te kunnen komen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) is op basis van alle beschikbare gegevens niet tot de conclusie gekomen dat er een mogelijk verband is tussen de ernstige ziektebeelden en het vaccin. De ziektebeelden komen niet vaak voor. Nader onderzoek is noodzakelijk en het EMA zal nieuwe meldingen nauwgezet blijven volgen. Het is dan ook belangrijk te benadrukken dat de voordelen van het vaccin nog steeds opwegen tegen de zeer kleine risico’s.

Andere landen gaan ook door met AstraZeneca
Ook in andere Europese landen wordt de vaccinatie met AstraZeneca weer zo spoedig mogelijk hervat. Het gaat dan onder andere om Duitsland, Italië en Frankrijk. In een klein aantal landen wordt op zeer korte termijn een besluit genomen. Opnieuw pauzeren kan altijd. Bij elk vaccin worden de bijwerkingen op elk moment goed in de gaten gehouden. Wanneer er aanleiding is om opnieuw te pauzeren is dat altijd een mogelijkheid.

Geen aanwijzingen voor verhoogd trombose-risico
Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geen aanwijzingen gevonden dat er een verhoogd risico is op normale trombose, zoals diep veneuze trombose (trombose in de benen) en longembolie, na vaccinatie met AstraZeneca. Heeft u zorgen over uw specifieke situatie? Bel dan uw huisarts.

Opletten op symptomen
Het is heel belangrijk dat zorgverleners en mensen die gevaccineerd zijn, alert zijn op symptomen die passen bij deze specifieke combinatie van stolselvorming én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Het is belangrijk om direct medische hulp in te inschakelen wanneer de volgende klachten zich voordoen na vaccinatie met AstraZeneca:

 • * kortademigheid;
 • * pijn op de borst of in de buik;
 • * zwelling of kou in arm of been;
 • * ernstige of verergerende hoofdpijn of wazig zicht;
 • * aanhoudende bloeding;
 • * meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Informatie over AstraZeneca aangevuld
Het Europese geneesmiddelenbewakingscomité PRACadviseert om de productinformatie voor zorgverleners (SmPC) en de bijsluiter voor patiënten aan te vullen met een waarschuwing.


Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Ik wil straks niet nog een AstraZeneca-prik. Kan mijn 2e prik ook met een ander vaccin?
Nee, dat kan niet. Een 2e vaccinatie met een ander vaccin wordt niet geadviseerd en is daarom niet mogelijk. Ook wordt geadviseerd om de tweede prik wel te nemen. U bent dan zo goed mogelijk beschermd tegen het coronavirus.  Lees ook het artikel: 'AstraZeneca is veilig. Hoe zit dat?'

  Kan ik een ander vaccin krijgen dan het AstraZeneca-vaccin?

  Nee, u kunt niet kiezen voor een ander vaccin. Op basis van een advies van de Gezondheidsraad is bepaald wie welk vaccin krijgt.

  Onverwachte klachten of bijwerkingen na AstraZeneca-prik
  Als u onverwachte klachten of onbekende klachten krijgt na vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin neem dan zo snel mogelijk contact op met uw arts. Het is belangrijk dat u aan uw arts aangeeft dat u recentelijk gevaccineerd bent. Na het vaccineren kunt u tot aan 14 dagen bijwerkingen ervaren.

  De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is klein. Toch kunnen we het nooit helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin. Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. Voor het coronavaccin is er zelfs een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is.

  U kunt uwbijwerkingen melden bij bijwerkingencentrum Lareb.  Het bijwerkingencentrum Lareb analyseert vervolgens de gemelde bijwerkingen.




  Datum update 11-3 '21

  Onderstaande groepen zijn inmiddels door ons of huisartsenpost gevaccineerd:

  1. Mensen met een verstandelijke beperking wonende in een instelling en verpleeghuisbewoners, die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts.  
  2. Ondersteunend personeel van de huisartsenpraktijken.
  3. Patiënten geboren in 1956 en 1957
  4. Morbide obese patiënten (BMI > 40) die bij de huisarts bekend zijn 
  5. Thuiswonende patiënten met het syndroom van Down tussen de 18 en 64 jaar. 


  De Gezondheidsraad heeft geadviseerd het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65-minners, startend met de oudsten, en voor bepaalde niet-immuun-gecompromitteerde patiëntengroepen met een hoog-COVID-19-risico.

  Groep 3, 4 en 5 hebben vanaf 22-2 een uitnodiging van de praktijk ontvangen om op de centrale vaccinatie locatie in het Evoluon in Eindhoven de Covid-19 vaccinaties te ontvangen. Hierna zullen de volgende leeftijdsgroepen worden opgeroepen. Vooraf moet deze gezondheidsverklaring worden ingevuld en meegenomen, samen met de oproepbrief en identiteitsbewijs. 

  Indien u te laat was met inschrijven voor de eerste vaccinatieronde kunt u zich aanmelden voor de reservelijst via vaccinatieplanner.nl zoals aangegeven in uw uitnodiging. 


  Uitnodiging vaccinatie via GGD  Update 26-2-2021

  Mensen boven de 65 jaar die zelf naar de prikposten kunnen komen ontvangen per aflopend leeftijdsblok van 5 jaar (+90 jaar, 85-90 jaar, 80-85 jaar, 75-80 jaar, 70-75 jaar en 65-70 jaar) een uitnodiging van de GGD om een afspraak in te plannen voor de Covid-19 vaccinatie met het Moderna of Pfizer vaccin. Zij moeten een gezondheidsverklaring invullen en een medicatieoverzicht meenemen (via apotheek of uitprinten vanuit patientenportaal MGn). 

  Indien iemand bekend is bij de trombosedienst ivm gebruik van antistolling kan er ook een afspraak worden ingepland en moet er voorafgaand aan deze afspraak zelf overlegd worden met de trombosedienst of de vaccinatie regulier gegeven kan worden of dat er extra maatregelen nodig zijn.

  Indien u absoluut niet in de mogelijkheid bent om op eigen gelegenheid naar de prikpost te komen kunt u contact opnemen met de praktijk. De mensen die thuiswonen en niet naar de prik locatie kunnen komen zullen door de huisarts worden gevaccineerd op een later moment. Een groot deel van deze mensen is inmiddels benaderd door een van onze medewerkers. Daarnaast ontvangt u ook een reguliere uitnodiging van de GGD, deze mag u dan negeren. 



  Medische hoog risicogroepen  Update 26-2-2021

  Op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 04-02-2021 komt een select aantal groepen patiënten met een medisch hoog risico vervroegd in aanmerking voor vaccinatie. Het betreft hier groepen waarvan in onderzoeken is aangetoond dat zij een sterk verhoogd risico hebben op slecht beloop of overlijden door COVID-19. Deze patiënten, ook diegenen die jonger zijn dan 60 jaar, lopen een vergelijkbaar risico met mensen van boven de 70 jaar.

  Het gaat om de volgende groepen:

  1. 1. Patiënten waarin de afgelopen 5 jaar een hematologische maligniteit is vastgesteld en patiënten die al langer geleden gediagnosticeerd zijn met een hematologische maligniteit maar die  in het afgelopen jaar daarvoor nog onder controle zijn bij een hematoloog. 
  2. 2. Patiënten met ernstig nierfalen (dialyse of pre-dialyse)
  3. 3. Patiënten na orgaan- stamcel- of beenmergtransplantatie.
  4. 4. Patiënten met een ernstige aangeboren (primaire) immuundeficiëntie.
  5. 5. Patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is*.
  6. 6. Mensen met het syndroom van Down (die niet al gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld in een zorginstellingen)
  7. 7. Mensen met ernstig overgewicht (BMI Body Mass Index  >40).
  * Wegens logistieke redenen omvat dit de totale groep patiënten die onder behandeling en/of controle staan bij  een van de vier centra voor thuisbeademing.


  Vaccintype

  De groepen 1 tot en met 4 worden bij voorkeur gevaccineerd  met een mRNA vaccin. De verwachting is dat  een mRNA vaccin bij deze specifieke groep patiënten met een ernstige immuunstoornis beter zal werken dan niet-mRNA vaccins.

  Voor de groepen 5, 6 en 7 is er geen specifieke voorkeur voor een mRNA vaccin. Volgens de huidige vaccinatiestrategie krijgen mensen van 65 jaar en ouder een mRNA vaccin, en mensen jonger dan 65 het AstraZeneca vaccin. Voor mensen uit de hoog-risicogroep 1 tot en met 4 die jonger zijn dan 65, wordt dus een uitzondering gemaakt, zij komen ook in aanmerking voor een mRNA vaccin.


  Door wie gevaccineerd?

  De groepen 1 tot en met 5 krijgen een uitnodiging via medisch specialisten of het ziekenhuis. De medisch specialist kan helpen bij het identificeren wie in aanmerking komen, maar zijn verder niet verantwoordelijk voor de vaccinatie. Groepen 1 tot en met 4 worden waarschijnlijk in het ziekenhuis gevaccineerd. Voor groep 5 wordt nog afgestemd wat de beste aanpak is. Indien mensen tussen de 60 en 65 jaar oud al eerder een uitnodiging voor het AstraZeneca vaccin hebben ontvangen van de huisarts, kunnen zij via de huisarts gevaccineerd worden. Wachten op een oproep voor mRNA vaccinatie levert namelijk onnodige vertraging op. Snelheid van vaccineren is belangrijker dan de vaccinkeuze.

  De groepen 6 en 7 hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie via de huisarts. Mensen vanaf 65 jaar uit deze groep krijgen een uitnodiging om een afspraak te maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  voor een mRNA-vaccin.

  Vaccinatie met mRNA vaccins van de groepen 1-4 kan niet via de eigen huisarts uitgevoerd worden om logistieke redenen, zoals het aantal doses per verpakking, vervoer- en vriescondities voor deze vaccins, en omdat er ervaring met deze vaccins nodig is voor een optimale inzet. In ziekenhuizen is dit wel te realiseren. Het is de bedoeling om een speciaal traject op te zetten om deze groepen via de ziekenhuizen te gaan vaccineren. Als dit niet realiseerbaar blijkt, wordt gekeken of dit via de GGD kan lopen.


  Dubbele afspraak of uitnodiging

  Het kan voorkomen dat iemand twee uitnodigingen krijgt. Bij personen van 60-64 jaar met een medisch hoogrisico kan bijvoorbeeld al een AstraZeneca vaccin aangeboden worden via de huisarts of werkgever voordat de uitnodiging voor vaccinatie na selectie door  medische specialist is gearriveerd.  Ook kan het gebeuren dat oudere patiënten na het krijgen van een eerdere vaccinatie, alsnog een tweede uitnodiging krijgen via een specialist of huisarts. Dit is niet te voorkomen.

  Gezien de huidige schaarste van de vaccins is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccin, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.  Ook is het belangrijk dat mensen tweemaal met hetzelfde vaccin worden gevaccineerd. 

  Als uitnodigingen elkaar kruisen, en er een uitnodiging komt voor een mRNA vaccin via de medisch specialist vanuit het ziekenhuis voordat de eerste vaccinatie met AstraZeneca  heeft plaastgevonden, kan men kiezen voor de afspraak met het mRNA vaccin. En dan ook de afspraak voor de AstraZeneca vaccinatie bij de huisarts af te zeggen.  Als er al een vaccinatie met AstraZeneca is geweest, dan moet men ook de tweede vaccinatie van AstaZeneca krijgen en niet overstappen op een ander vaccin. Dan hoeft dus de geen afspraak gemaakt te worden voor de uitnodiging via de medisch specialist.   


  Andere medische risicogroepen

  Naast de specifieke hoog-risico selectie die hierboven benoemd is, is gebleken dat bij mensen jonger dan 60 jaar enkele chronische aandoeningen een verhoogd risico geven op slecht beloop of overlijden. Het betreft de groep mensen die ook jaarlijks in aanmerking komen voor een griepprik. Deze groep krijgt een uitnodiging van de huisartsen.

  Voor meer en meest up-to-date informatie over de medische hoog risicogroepen zie: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen







  Voor iedereen geldt: blijf thuis, ga alleen naar buiten als dat nodig is en houd 1,5 meter afstand tot anderen.


  Mensen met klachten (hoesten, niezen, keelpijn, loopneus, verhoging of koorts) mogen niet naar buiten. Mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid moeten extra voorzichtig zijn.  Actuele informatie kunt u vinden op www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus en www.rivm.nl/coronavirus


  Als u wilt overleggen kan dit door een bericht te sturen via MijnGezondheid.net of de praktijk te bellen.


  Twijfelt u of u de huisarts moet bellen? 
  Deze test van thuisarts.nl geeft u meteen goede informatie en advies.


  Denk na over behandeling bij corona indien u op leeftijd bent of een kwetsbare gezondheid heeft. 
  Informatie hierover kunt u vinden op thuisarts.nl. U kunt ook gebruik maken van de keuzehulp. De ingevulde gegevens kunt u downloaden en uitprinten om vervolgens met uw huisarts te bespreken



  Son en Breugel, maart 2020
  Beste inwoners van Son en Breugel,

  Wij willen alle inwoners met klem vragen de adviezen van de overheid ten harte te nemen: beperk uw sociale contacten en blijf thuis bij verkoudheidsklachten (zoals niezen, keelpijn, loopneus), hoesten, verhoging of koorts. Ook als u denkt dat de klachten wel meevallen. Deze klachten kunnen het begin zijn van het coronavirus. 
  Blijf thuis tot de klachten over zijn en zorg dat u andere mensen niet kunt besmetten.

  U hoeft alleen contact met de praktijk op te nemen als u erg ziek of benauwd bent. Kom NIET zonder overleg naar de praktijk.

  Wij verwachten een grote drukte de komende periode en maken ruimte om zo goed mogelijk alle inwoners te kunnen blijven verzorgen.

  Ons eerste doel is beschikbaar zijn voor patiënten die zorg nodig hebben en laten wachten wat kan wachten. 
  Een tweede doel is om veilige zorg te leveren, met bescherming van onszelf en voor al onze patiënten.

  Hiervoor treffen we maatregelen:
  - Alle patiënten die hoesten of verkouden zijn komen niet op het spreekuur, ténzij de doktersassistente aan de telefoon heeft besloten dat medische beoordeling noodzakelijk is.
  - De doktersassistente vraagt aan de telefoon uw klachten uit en bepaalt de vervolgstappen. 
  - De doktersassistente vraagt bij alle aandoeningen uit naar koorts, hoesten en verkoudheid. Meet uw temperatuur voor u belt.
  - De doktersassistenten hebben nauw contact met de huisartsen.
  - We zullen zuinig zijn met het plannen van afspraken voor aandoeningen die kunnen wachten: chirurgische ingrepen, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek, gesprekken en chronische klachten.
  - De afspraken bij praktijkondersteuners worden zoveel mogelijk afgebeld.
  Wij nemen extra hygiënemaatregelen zoals het regelmatig desinfecteren van oppervlakken met alcohol 70%.

  In verband met de toename van vragen aan de telefoon verzoeken wij u indien mogelijk gebruik te maken van MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Via deze toepassingen kunt u onder andere een vraag stellen of een herhaalrecept aanvragen. Wij zullen hier zo snel mogelijk op reageren. Waar mogelijk zullen wij verwijsbrieven etc. naar u mailen zodat u niet naar de praktijk hoeft te komen.

  Als allerlaatste: blijf alstublieft beleefd naar onze doktersassistenten en beantwoord haar vragen netjes en kordaat. Ook als u ongerust bent en u langer moeten wachten dan u van ons gewend bent. Wij, huisartsen, vertrouwen op onze doktersassistenten en vragen dat ook van u.
  Nieuws en mededelingen
  Griepprik en pneumokokkenprik
  Griepprik en pneumokokkenprik
  Geplaatst: 5 september 2023
  Het najaar komt eraan, dat betekent dat het weer bijna tijd is voor de jaarlijkse griep en pneumokokken vaccinatie. Zoals voorgaande jaren zullen we weer op de praktijk vaccineren en om wachtrijen te voorkomen kan men online een afspraak inplannen via vaccinatieplanner.nl. Krijgt u altijd een griepprik of komt u dit jaar in aanmerking voor de pneumokokkenprik? Lees dit artikel dan goed door.

  Lees meer
  Start 1ste jaars huisarts in opleiding dr. Nadjimah Mohseni
  Start 1ste jaars huisarts in opleiding dr. Nadjimah Mohseni
  Geplaatst: 1 september 2023
  Dr. Nadjimah Mohseni is recent gestart in onze praktijk. Zij doet het eerste jaar van haar opleiding tot huisarts in onze praktijk in samenwerking met Maastricht University. In onderstaande tekst stelt zij zich aan u voor!

  Lees meer
  Nieuwe data najaar Workshops Positieve gezondheid
  Nieuwe data najaar Workshops Positieve gezondheid
  Geplaatst: 28 augustus 2023
  Wil jij ook de volgende stap zetten naar het vergroten van jouw welzijn? In samenwerking met het CMD, de LEV-groep en oefentherapeute Ester ter Riele gaan wij aankomend najaar weer aan de slag met de workshops Positieve Gezondheid. Er zijn 6 thema's en voor elk thema is een aparte workshop. De deelnemer kiest zelf welke workshop past en wil gaan volgen. De workshop vindt plaats op donderdagavond van 19.00 tot ongeveer 20.30 in het Dommelhuis in Son.

  Lees meer